Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

Historia

Dokonanie w 1975 r. nowego, administracyjnego podziału kraju i utworzenie w jego wyniku województwa radomskiego sprawiło, że na terenie Radomia wiele instytucji zyskało rangę wojewódzkich. W miejsce funkcjonującego od 1973 r. Zespołu Opieki Zdrowotnej, przejmując dotychczasowe jego zadania, Zarządzeniem Wojewody Radomskiego z dnia 23 lipca 1975 r. został utworzony z dniem 25 lipca 1975 r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Radomiu, który zajmował kompleks budynków zlokalizowanych w różnych punktach miasta. Główny budynek szpitalny, wybudowany w 1964 r. w/g projektu inż. W. Wickmana znajdował się przy ul. Tochtermana 1.

Obszarem działania Szpitala Wojewódzkiego, w zakresie reprezentowanych specjalności, było województwo radomskie. Niezależnie od zadań o zasięgu wojewódzkim WSzZ spełniał funkcje zakładu opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Radomia, miasta-gminy Skaryszew, gmin Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Kowala, Przytyk, Wolanów, Zakrzew, Jedlnia Letnisko. W skład WSzZ wchodziły:

 1. szpital ogólny w mieście Radomiu,
 2. wojewódzkie przychodnie: matki i dziecka, przeciwgruźlicza i chorób płuc, skórno-wenerologiczna, przemysłowa z działem lecznictwa podstawowego przemysłowego, sportowo-lekarska, stomatologiczna,
 3. wojewódzkie poradnie: alergologiczna, kardiologiczna, diabetologiczna, chorób tarczycy, reumatologiczna, ortopedyczna, urologiczna, okulistyczna, laryngologiczna, chirurgii ogólnej, chirurgii dla dzieci,
 4. wojewódzki ośrodek doskonalenia kadr medycznych,
 5. wojewódzki ośrodek opiekuna społecznego.

Pierwszym dyrektorem nowo utworzonego szpitala został Dyrektor dotychczasowego ZOZ-u radomskiego lek.med. Spirydion Kutyła. Funkcję tę pełnił do 29 lutego 1976 r. Kolejnymi Dyrektorami Naczelnymi WSzZ byli:

 1. dr n. med. Maciej Czarnecki - 01.03.1976 - 31.12.1990
 2. lek. med. Jacek Warso - 18.01.1991 – 31.03.1993
 3. p.o. Dyrektora lek.med.Marian Synoś - 01.04.1993 - 13.02.1994
 4. p.o. Dyrektora inż. Tomasz Świgoń - 28.12.1993 - 15.04.1994
 5. lek. med. Jacek Kotas - 16.04.1994 – 20.03.2001
 6. mgr Marek Pacyna - 10.05.2001 - 15.05.2003
 7. mgr Andrzej Cieślik - 05.06.2003 - 14.04.2006
 8. p.o.Dyrektora lek. med. Mieczysław Szatanek - 18.04.2006 - 25.02.2007
 9. mgr inż Andrzej Pawluczyk - 26.02.2007 - nadal

Przy kierowaniu działalnością Szpitala Dyrektorom Naczelnym pomagali ich Zastępcy. I tak w okresie od 1975 r. do chwili obecnej funkcję Zastępców Dyrektora poszczególnych pionów pełnili:

 1. lek. med. Jadwiga Maik - 25.07.1975 - 28.02.1982
 2. lek. stom. Halina Prus - 01.01.1976 - 28.06.1991
 3. lek. med. Eugeniusz Grocholski - 01.01.1979 - 31.05.1982
 4. dr n. med. Jan Piórkowski - 01.09.1982 - 28.02.1984
 5. lek. med. Marian Synoś - 01.09.1982 - 31.03.1993
 6. lek. med. Jacek Nita - 17.01.1994 - 16.04.1994
 7. mgr Andrzej Maj - 01.09.1975 - 30.11.1983
 8. mgr Anna Zgrzywa - 10.11.1975 - 30.09.1990
 9. inz. Jerzy Malski - 01.10.1976 - 31.05.1985
 10. inż. Marek Matuszkiewicz - 01.12.1983 - 28.02.1986
 11. inż. Andrzej Piotrowski - 01.06.1985 - 04.12.1986
 12. inż. Zbigniew Majewski - 01.07.1986 - 31.01.1991
 13. inż. Jerzy Jędrasiewicz - 16.01.1987 - 30.09.1991
 14. inż. Tomasz Świgoń - 01.06.1991 - 30.09.1995
 15. lek. med. Marek Kwaczyński - 25.04.1994 - 20.03.2001
 16. mgr inż. Janusz Puton - 05.10.1995 - nadal
 17. lek. Tadeusz Kalbarczyk - 01.01.2006 - 04.11.2013
 18. lek. Andrzej Gajda - 04.11.2013 - nadal

Przez cały czas funkcjonowania WSzZ stałą troską Dyrekcji oraz organizatorów służby zdrowia w Radomiu było zwiększenie liczby przychodni rejonowych oraz poprawa już istniejącej bazy lokalowej. I tak liczba przychodni rejonowych w okresie od 1975 r. do 1990 r. zwiększyła się z 10 do 15. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców Radomia następował rozwój usług medycznych. Powstały nowe oddziały szpitalne (1977 - neurochirurgia, 1985 - rehabilitacja, 1991 - chirurgia naczyń, 1992 - stacja dializ przekształcona w późniejszym czasie w oddział dializ) . Uruchomione zostały także nowe poradnie specjalistyczne (1977 - internistyczno-kardiologiczna, 1978 - onkologiczna i proktologiczna, 1979 - hepatologiczna, 1983 - medycyny pracy, patologii ciąży, 1986 - gastroenterologiczna, 1987 - rozwoju rodziny, 1994 - kardiologiczna, diagnostyki i rehabilitacji narządu słuchu i równowagi).

Wraz z rozwojem usług medycznych i tworzeniem się nowych oddziałów Szpitala znacznie wzrosło zatrudnienie w WSzZ. W 1975 r. stan zatrudnienia kształtował się na poziomie 2195 etatów przeliczeniowych, w tym lek. medycyny - 322 et., lek. stomatolodzy - 101 et., pielęgniarki i położne - 691 et. U schyłku lat osiemdziesiątych zatrudnienie wzrosło do 3232 et. w tym lek. medycyny - 450 et., pielęgniarek i położnych - 1196 et. W związku z tym, że dalszy rozwój usług medycznych oraz wzrost zatrudnienia stanowił zagrożenie dla sprawnego i prawidłowego zarządzania Szpitalem w 1991 r. zostały podjęte decyzje o podziale WSzZ.

Zarządzeniem Wojewody Radomskiego nr 43/92 z dnia 23.04.1992 r. został wydzielony z dniem 01.07.1992 ze struktury WSzZ Dział Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Przychodnie Radomskie. ZPOZ przejął 13 Przychodni Rejonowych, Przychodnie: Medycyny Szkolnej, dla Studentów, Sportowo-Lekarską, Przychodnię Rejonową w Skaryszewie, 13 Ośrodków Zdrowia i 2 Punkty Felczerskie. Zostało przekazane ogółem 1051.75 et. przeliczeniowych, w tym lek. medycyny- 169.25et., lek. stomatolodzy-69.25et., pielęgniarki- 343, pracownicy administracji- 21.5 et.

W tym samym roku w listopadzie została podjęta także decyzja o wydzieleniu ze struktury WSzZ z dniem 01.01.1993 r. Działu Pomocy Doraźnej tworząc na mocy Zarządzenia Wojewody Radomskiego nr 89/92 z dnia 10.11.1992 r. Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego zlokalizowaną w dawnym obiekcie Zakładu Remontowo - Budowlanego działającego przy Szpitalu. Do Stacji Pogotowia zostało przekazane ogółem 107.5 et. przeliczeniowych w tym 38.7 średniorocznych etatów dyżurów lekarskich, 20 et. pielęgniarek i 62 et. sanitariuszy. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu paru lat struktura organizacyjna WSzZ uległa wielu zmianom. Obecnie w skład Szpitala wchodzą 24 Oddziały szpitalne liczące 1048 łóżek rzeczywistych, 11 Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych i 10 Wojewódzkich Poradni Specjalistycznych. Terytorialny zasięg działalności WSzZ obejmuje miasto Radom i 9 przyległych gmin, a w specjalnościach nie występujących w ZOZ-ach województwa radomskiego, teren całego województwa.

W związku z dokonanymi zmianami organizacyjnymi WSzZ stan zatrudnienia na dzień 31.12.1993 r. kształtował się na poziomie 2217.4 etatów przeliczeniowych. W ostatnich latach liczba zatrudnionych w Szpitalu systematycznie malała. Na dzień 31.12.1997 r. etatowy stan zatrudnienia pracowników wynosił 2150.8 etatów przeliczeniowych.

Istotne zmiany można zauważyć także w bazie lokalowej i leczniczej Szpitala. Dzięki przeprowadzanym systematycznie remontom i nowym inwestycjom została znacznie unowocześniona baza lecznicza oraz uległy poprawie warunki pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Niewątpliwie jednym z ważniejszych wydarzeń dla funkcjonowania i rozwoju Szpitala była zmiana statusu prawnego WSzZ z jednostki budżetowej na samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, którego rejestracja w Sądzie przypada na 04.09.1996 r. Dzięki uzyskaniu osobowości prawnej Szpital może dysponować swoim majątkiem, posiada zdolność kredytową, może kształtować własną politykę płacową, może zawierać umowy o finansowanie działalności i wreszcie może prowadzić działalność gospodarczą.

Mówiąc o radomskiej służbie zdrowia nie wolno zapomnieć o ludziach, którzy przyczynili się do jej rozwoju. Lekarzem, który zasługuje na miano pioniera radomskiej służby zdrowia jest z całą pewnością dr wszech nauk medycznych Adolf Tochterman, który pomoc medyczną mieszkańcom Radomia niósł już od 01.01.1926 r. do śmierci (03.03.1955 r.) Lekarzami, którzy na przestrzeni kilkudziesięciu minionych lat wnieśli ogromny wkład w rozwój radomskiej służby zdrowia byli Antoni Pabisiak, Tadeusz Orzeszko, Eugeniusz Szyling, Włodzimierz Parniewski, Jerzy Borysowicz, Janina Koreniec, Aleksander Surdacki, Zbigniew Biegański, Antoni Zachorski, Konrad Vieth, Eugeniusz Grocholski, Zenon Wasilewski, Zygmunt Szafrański, Stefan Fundowicz, Helena Popławska, Stefania Perzanowska, Janusz Wasiak i wielu innych.

początek